Gülümsemenizi korur...

0312 212 77 79

Sorumluluk Sigortaları

SORUMLULUK SİGORTALARIYLA RİSKLERE KARŞI GÜVENCE ALTINDA OLUN

İşveren Sorumluluk Sigortası

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür. İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Sigortalının poliçede yazılı adreste bulunan işyerindeki işletme faaliyetleri sırasında sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda yine sigorta süresi içinde;
– Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
– Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi nedenleriyle;
Üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalı poliçede yazılı özel şartlar ve ilişik genel şartlar çerçevesinde güvence altındadır. Sigorta teminatı, sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal ilişkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal sorumluluğa ilişkin mevzuatı hükümleri çerçevesindeki sorumluluğunu kapsar ve poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır.

sorumluluk sigortası

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar. Sigortacı;
a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya
b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya ileri sürülebilecek taleplere karşı teminat sağlar.
Taraflar (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

Ürün Geri Çağırma Sigortası

Sigortalı ürünün üretimi, dağıtımı, ambalajlanması sırasında meydana gelebilecek kazaen bozulma, tahribat, etiket ve tasarım hataları nedeniyle oluşan ve/veya oluşabilecek maddi ve/veya bedensel zararlar sonucunda ürünlerin piyasadan geri toplanma masraflarını karşılayan bir sigorta ürünüdür.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları, poliçede yazılı meblağlara kadar teminat altındadır. Sigortacı ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nisbetinde iştirak eder.

Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası

Poliçede belirtilen tesisin poliçede belirtilen faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmenin neden olduğu üçüncü şahıslar nezdindeki maddi hasar, ölüm, sakatlık ve bedensel yaralanmaya ilişkin zararlar ile kirlenme veya kirlenme tehlikesi nedeniyle poliçede sınırları belirtilen tesisin dışında yapılan temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı masraflarını Çevre Mevzuatındaki hükümler çerçevesinde poliçede yazılı teminat sınırlarına kadar aşağıda belirtilen hallerin gerçekleşmesi durumunda tazmin eder. Bu sigorta ile, poliçede belirtilen süreklilik tarihi içerisinde meydana gelen kirlenme veya kirlenme tehlikesi neticesinde poliçede belirtilen geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra ortaya çıkan zararlar için poliçe vadesi ya da ek bildirim süresi içinde sigorta ettirene yöneltilmiş olan tazminat talepleri teminat altına alınır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici Sorumluluk Sigortası şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve her seviyedeki yöneticilerinin (imza yetkisi aranmaksızın yönetimde görevli gerçek kişiler) görevlerini ifa ederken yaptıkları kusurlu yönetsel fiillerinden kaynaklanan ve hukuken sorumlu tutuldukları zararlara istinaden süreç boyunca oluşabilecek savunma, soruşturma, itibar koruma, halkla ilişkiler ve malvarlıklarının kaybına ilişkin masraflar gibi masrafları ve süreç sonucunda karara bağlanacak tazminata ilişkin olarak sigorta sözleşmesi çerçevesinde koruma sağlar.

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakım altında tutulan; marka, tip, kullanım tarzı, taşıma kapasitesi, bulunduğu adres poliçede belirtilen asansör ya da asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar nedeniyle, üçüncü kişilere ve istenirse işverenin çalıştırdığı personele karşı sorumlulukları poliçede yazılı tutarlara kadar temin eder.

Menü

 
 

Zorlu Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin resmi web sitesi şu anda ziyaret ettiğiniz https://www.zorlubrokerlik.com.tr'dir.

 

 

Şirketimizin, zorlusigorta.com adlı web sitesi ile herhangi bir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.