Gülümsemenizi korur...

0312 212 77 79

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçeleri ile Risklerinizi Azaltın

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden, satanlar ile, tehlikeli atıkları toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanımı, yeniden kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerini icra ederken meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını temin eder.

zorunlu sigortalar

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesisi kaynaklı bir olay sonucu denizlerimizde meydana gelebilecek kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olabileceği; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve yok edilmesi için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı oluşacak hukuki sorumlulukları temin eder.

Özel Güvenlik Mali Sorululuk Sigortası

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde sigorta ettirenin istihdam ettiği özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini ifa ederken üçüncü şahıslara verecekleri zararları temin eder.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Hekimlerin ihmali, eksikliği, hatası nedeniyle bir hastanın ölümü, bedenen yaralanması sebebiyle kendilerinden talep edilecek tazminat ve açılan dava masraflarını temin eder.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Deprem sonucu yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının sigortalı binalara vereceği hasarları temin eder.

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

Ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (ESHS) Elektronik İmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluşan, nitelikli elektronik sertifika sahibi kişi veya kuruluşların ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara ilişkin sorumluluğu temin eder.

Deniz Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Ticari amaçlı yolcu taşıyan deniz aracında, duraklamalar da dahil olmak üzere, meydana gelecek bir kaza, sabit ve yüzer cisimlere çarpma ve çatma sonucunda, seyahat eden yolcuların veya üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlara ilişkin işletmecinin (işletenin) ya da donatanın tazminat sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta bedeline kadar temin eder.

Menü

 
 

Zorlu Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin resmi web sitesi şu anda ziyaret ettiğiniz https://www.zorlubrokerlik.com.tr'dir.

 

 

Şirketimizin, zorlusigorta.com adlı web sitesi ile herhangi bir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.